Hoge Raad: transitievergoeding ook bij deeltijdontslag

| 18 september 2018 | De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet niet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Volgens het wettelijk stelsel wordt een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel opgezegd of ontbonden. Bij de regeling van de transitievergoeding is hierbij aangesloten: een transitievergoeding is alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In de wet…

Lees verder!

Pre-pack nog steeds mogelijk

| 15 augustus 2018 | Een snelle doorstart door middel van een pre-pack lijkt toch nog steeds mogelijk. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde recent (lees hier de volledige uitspraak) dat de pre-pack die onderdeel uitmaakte van de procedure bij het hof geen overgang van onderneming tot gevolg had. In onze eerdere nieuwsberichten (4 juli 2018 en…

Lees verder!

Is een vervaltermijn absoluut?

| 9 augustus 2018 | Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan een ontslag op staande voet niet meer buitengerechtelijk vernietigd worden, maar dient hiervoor binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend. Deze vervaltermijn van 2 maanden is bepaald in artikel 7:686a BW.…

Lees verder!

Meld de Functionaris voor de Gegevensbescherming aan

| 2 augustus 2018 | Inmiddels geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacy-wetgeving, alweer ruim twee maanden. Veel organisaties hebben de benodigde maatregelen getroffen om aan de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Een van deze verplichtingen kan zijn het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Op de website van…

Lees verder!

Einde slapend dienstverband door wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding zieke werknemers?

| 1 augustus 2018 | Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen. De gewijzigde wettekst treedt op 1 april 2020 in werking. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn werkgevers ook een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst na 104 weken…

Lees verder!

Geen transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde

| 4 juli 2018 | Werknemer is als geldtransporteur werkzaam bij G4S. In de arbeidsovereenkomst is de volgende voorwaarde opgenomen: “De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat werknemer van overheidswege schriftelijk toestemming heeft verkregen voor het uitvoeren van de functie van beveiliger. Het intrekken van deze toestemming of het anderszins vervallen van de vereiste…

Lees verder!