Is een vervaltermijn absoluut?

| 9 augustus 2018 | Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan een ontslag op staande voet niet meer buitengerechtelijk vernietigd worden, maar dient hiervoor binnen 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de kantonrechter te worden ingediend. Deze vervaltermijn van 2 maanden is bepaald in artikel 7:686a BW.…