Eerder informeerden wij u over de NOW (die in de plaats kwam van de wtv) (klik hier voor het artikel). Vandaag heeft minister Koolmees de inhoud van de NOW bekend gemaakt. De volledige regeling is hier te lezen.

Kort gezegd komt het erop neer dat subsidieaanvragen vanaf 6 april a.s. kunnen worden ingediend. Voor de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening dient de volgende berekening te worden gemaakt:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A is het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling

B is de loonsom (de totale loonsom van werknemers waarvoor werkgever het loon heeft uitbetaald, waarbij het in aanmerking te nemen loon per werknemer maximaal € 9.538 bedraagt).

 

  • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.
  • Aan een werkgever die gedurende een aangesloten periode van drie kalendermaanden in de periode 1 maart t/m 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20% kan de minister per loonheffingennummer een subsidie verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart t/m 1 mei 2020.
  • Bij de aanvraag voor subsidie kan werkgever zelf kiezen of de omzetdaling berekend wordt over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Deze meetperiode kan bij de definitieve afrekening niet meer worden gewijzigd. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft, ongeacht het gekozen startmoment voor de meetperiode, betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020; dus ongeacht over welke van die driemaandsperiode (meetperiode) de omzet is bepaald.
  • Gedurende de NOW-regeling mogen werkgevers geen ontslagaanvraag UWV indienen. Doen zij dit wel, dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die zijn ingediend in de periode van 18 maart t/m 31 mei 2020 (en niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken).