Het is altijd verstandig in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te controleren of een persoon die een onderneming vertegenwoordigt daartoe bevoegd is. Dit blijkt ook weer uit een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 4 december 2019.

In deze zaak gaat het om een VOF met vennoot A en vennoot B. In de oprichtingsakte staat:

“Ieder der vennoten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tekenen, gelden voor haar uit te geven en te ontvangen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, een en ander echter alleen binnen de grenzen door het doel der vennootschap aangewezen.”

En:

“De medewerking van beide vennoten wordt gevorderd voor:

(…)

g. het aangaan van verbintenissen, het tekenen van handelspapieren daaronder begrepen, het verrichten van duurzame investeringen en in het algemeen voor alle transacties voor zover deze een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan.

Transacties aangegaan binnen twee maanden met dezelfde persoon of vennootschap worden als een handeling beschouwd.”

De VOF is ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Bij de bevoegdheid van de beide vennoten staat in het handelsregister vermeld:

“Beperkt bevoegd. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.”

De VOF sluit met een B.V. een overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van een werknemer van de B.V. aan de VOF. De werknemer gaat aan het werk. Deze werkzaamheden worden bij de VOF in rekening gebracht en door de VOF betaald.

In de procedure vordert de VOF onder andere terugbetaling van een deel van de aan de B.V. gedane betalingen. Volgens vennoot A is vennoot B zonder haar instemming transacties met de B.V. aangegaan die het in de oprichtingsakte vermelde bedrag van € 5.000 te boven gingen.

De kantonrechter stelt voorop dat er sinds de oprichting van de VOF sprake is van een beperkte bevoegdheid van de vennoten en dat dit ook kenbaar was door middel van de inschrijving daarvan in het handelsregister van de KvK. Naar het oordeel van de kantonrechter had de B.V. zich (nader) moeten informeren over de ingeschreven gegevens, nu deze informatie voor de B.V., als aanstaande handelspartner van de VOF, van belang was. Daarbij komt dat deze informatie op eenvoudige wijze te achterhalen is en geen heel bijzondere beperking betreft die de B.V. niet had hoeven verwachten. Volgens de kantonrechter kan de B.V. zich er dan ook niet op beroepen dat zij hiervan niet op de hoogte was: omdat zij eenvoudig op de hoogte had kunnen zijn, komt dit in beginsel voor haar eigen risico. Dat er over de beperkte bevoegdheid niets in de overeenkomst tussen partijen staat, maakt dat niet anders.

De conclusie luidt op dit punt dan ook dat de VOF vanwege de bevoegdheidsoverschrijding niet is gebonden aan een aantal transacties van vennoot B en dat de VOF dus een aantal facturen zonder rechtsgrond en dus onverschuldigd heeft betaald aan de B.V. Ter zake wijst de kantonrechter het merendeel van de vordering toe.

Bent u voornemens een overeenkomst te sluiten met een rechtspersoon, controleer dan in het handelsregister van de KvK of de persoon die zal tekenen wel tekenbevoegd is én of er beperkingen ten aanzien van die bevoegdheid bestaan.