In het recent gepresenteerde coalitieakkoord 2021 staat over de voorgenomen maatregelen op de arbeidsmarkt het volgende:

  • Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien.
  • De verschillen tussen vast en flex worden verkleind. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.
  • Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar – in lijn met het SER-advies – in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zo veel mogelijk wordt beperkt.
  • Per jaar wordt € 300 mln uitgetrokken voor lastenverlichting van het MKB via loondoorbetaling bij ziekte.
  • Verheldering zzp: verder ontwikkeling webmodule. Schijnzelfstandigheid moet via betere publiekrechtelijke handhaving worden tegengegaan.
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp: conform pensioenakkoord en SER MLT.
  • De zelfstandigenaftrek gaat terug tot € 1200 in 2030: in stappen van € 650 per jaar vanaf 2023.
  • Het minimumloon wordt verhoogd en eens per vier jaar volgt herijking.
  • De arbeidsmarktinfrastructuur wordt uitgebreid om werk-naar-werk en uitkering-naar-werk te stimuleren.
  • Hervorming van de toeslagen.