In november 2018 heeft het kabinet de Commissie Regulering van Werk (ook wel: Commissie Borstlap) de vraag voorgelegd of – kort gezegd – de huidige wet- en regelgeving van werk voldoende toegesneden is op toekomstige behoeften en omstandigheden. De Commissie presenteerde op 23 januari 2020 haar eindrapport. In de kern komt het erop neer dat de Commissie van mening is dat het huidige stelsel van wet- en regelgeving niet volstaat waardoor op wat langere termijn economische en sociale vooruitgang niet kan worden gewaarborgd. Hiertoe zijn fundamentele aanpassingen nodig, in welk verband de Commissie aangeeft dat gewerkt moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan.

 

De Commissie heeft 5 aanbevelingen geformuleerd:

 

1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.

De Commissie bepleit meer ruimte voor werkgevers om functie, arbeidsplaats en werktijd in arbeidsovereenkomsten aan te passen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en adviseert werkgeverschap aantrekkelijker te maken door de ontslagbescherming aan te passen en de verplichtingen voor de werkgever rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot een jaar. Flexibele contracten worden niet langer aangemoedigd.

 

2. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen.

De Commissie wil het aantal contractvormen terugbrengen om te komen tot een overzichtelijk stelsel van regels rond werk. Er komen drie soorten werkenden: werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd, zelfstandigen en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten dat niet is te voorzien naar tijd en omvang.

 

3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.

De Commissie stelt voor dat elke burger bij geboorte een individueel leer- en ontwikkelbudget krijgt dat beschikbaar is voor het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden gedurende de hele loopbaan. Ook zouden alle werkenden voortaan gebruik moeten kunnen maken van ondersteuning bij het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden om duurzaam inzetbaar te blijven. Loopbaanbegeleiding in zogenaamde loopbaanwinkels is toegankelijk voor iedere werkende.

 

4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

Alle werkenden krijgen een basale bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan. De Commissie bepleit een gelijke fiscale behandeling van arbeid voor alle werkenden. Ondernemerschap wordt gestimuleerd.

 

5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Wederkerigheid betekent dat iedereen zich inspant om aan de slag te komen of te blijven. Indien nodig helpt de overheid daarbij. Individuele begeleiding wordt geïntensiveerd. Loopbaanwinkels helpen mensen hierbij. Wanneer men niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, wordt voorzien in aanvullende werkgelegenheid.

 

Het gehele eindrapport kan hier gelezen worden.

Zoals de afgelopen dagen in de media is bericht, is verschillend gereageerd op de inhoud van het eindrapport. ADVOCURA houdt de verdere ontwikkelingen in de gaten.