De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Dekker over de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties en bij voorgeschreven fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures.

Met dit voorstel onderschrijft de minister het standpunt van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat in uitzonderlijke situaties notarissen gebruik moeten kunnen maken van audiovisuele middelen, onder de voorwaarde dat zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. Er moet in dat geval sprake zijn van een noodsituatie waarin een partij niet op het kantoor van  de notaris kan verschijnen, de notaris evenmin bij die partij op bezoek kan én geen gebruik kan worden gemaakt van een onderhandse volmacht.

Met het voorstel wordt voorts beoogd om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar nu fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven en moet het mogelijk maken dat een bestuur van een rechtspersoon kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde hierbij is dan dat de leden en aandeelhouders tijdens of voorafgaand aan de vergadering vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan de vergadering, dan zijn de daar  genomen besluiten niettemin rechtsgeldig.

Nu de ministerraad met het voorstel heeft ingestemd, gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State. Naar verwachting zal medio april het voorstel in het parlement worden behandeld en worden de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar gemaakt.