Het enquêterecht biedt partijen een effectieve rechtsingang om problemen binnen een onderneming op te lossen. Hierbij dient wel sprake te zijn van gegronde redenen om aaneen juist beleid te twijfelen. Soms wordt dit enquêterecht echter alleen gebruikt als drukmiddel. In dat geval kan de Ondernemingskamer oordelen dat het enquêteverzoek niet op redelijke gronden is gedaan. De Ondernemingskamer kan daarbij de verzoeker in de kosten veroordelen.

De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 4 november 2022 dat sprake is van een enquêteverzoek zonder redelijke grond indien het verzoek misbruik van procesrecht oplevert in de verhouding tot de rechtspersoon. Van misbruik van procesrecht kan eerst sprake zijn als het verzoek is gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan de verzoeker de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen, of wanneer het verzoek is gebaseerd op stellingen waarvan verzoeker op voorhand had moeten begrijpen dat het verzoek geen kans van slagen had.

De Hoge Raad merkt hierbij op dat rechters terughoudend dienen te zijn bij de beoordeling of sprake is van misbruik van procesrecht vanwege het recht op toegang tot de rechter, welk recht mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM.