KANTOORKLACHTENREGELING ADVOCURA

Click here for the English version

COMPLAINTS PROCEDURE ADVOCURA

ADVOCURA B.V. (hereinafter: “ADVOCURA”) will do everything in its power to provide you with the best possible service. Still, it may be that certain aspects of our service have not been to your satisfaction. If this happens, and consultations with the attorney in question prove unsatisfactory, you may file an official complaint with ADVOCURA. Please send your letter to “The complaint-handling officer at ADVOCURA”.

Article 1 Definitions

For the purpose of this complaints procedure, the following definitions apply:

– Complaint: Every written expression of dissatisfaction of or on behalf of the client against the attorney who provided the services in question and to (the) individual(s) for whose work the attorney is responsible. A complaint may pertain to the effectuation and performance of the agreement entered into, the quality of the services or the invoiced amount, not being a complaint as mentioned in paragraph 4 of the Act of Advocates (Advocatenwet);
– Complainant: the client or his representative who express his complaint;
– Complaint-handling officer: the attorney responsible for the handling of complaints.

Article 2 Complaint procedure

1. The complaint must be filed within three months following the moment the acts or omissions giving rise to your complaints came to your attention or could reasonably have come to your attention.
2. Your complaint will be handled by our complaints officer, Ms M. Groen LLM.
3. The complaints officer will allow both you as complainant and the person about whom you complained to give a statement regarding the complaint.
4. Together with you, the person about whom you complained will try to find a solution, whether or not through the intermediary of the complaint-handling officer.
5. Within one month following the receipt of your complaint, the complaint-handling officer will settle the complaint or will inform both you and the person about who you complained about the term in which he or she will provide you with an evaluation of the validity of your complain, stating reasons.
6. The complaint-handling officer will inform both you and the person about whom you complained in writing about her evaluation of the validity of the complaint, stating reasons and including her recommendations if relevant.
7. When the complaint is settles satisfactorily, both you as complainant, the person about whom you complained and the complaint-handling officer will sign the evaluation of the validity of the complaint.

Article 3. Various

1. As a complainant you do not owe any fees for the costs of handling your complaint.
2. If you feel the complaints procedure has not led to a satisfactory result, you may file a complaint with the competent judge of the Amsterdam District Court. In addition, you may file a complaint with the Dean of the Amsterdam Bar Association.


ADVOCURA B.V. (hierna “ADVOCURA”) streeft ernaar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en hecht aan een goede relatie met haar cliënten. Voor het geval u desondanks ontevreden bent over aspecten van de dienstverlening en overleg hierover met de betreffende advocaat naar uw mening onvoldoende uitkomst heeft geboden, kunt u een officiële klacht bij ADVOCURA indienen. Uw brief dient te worden geadresseerd aan: “De klachtenfunctionaris van ADVOCURA”.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 klachtprocedure
1. De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop klager kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht.
2. Indien een klager het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw mr. M. Groen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
3. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
4. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 3. overig
1. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Daarnaast kunt u uw klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.