Beroep op niet-ontvankelijkheid in geval van faillissement

Beroep op niet-ontvankelijkheid in geval van faillissement

Een schuldenaar verliest door faillietverklaring van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen. In faillissement kan de schuldenaar nog wel in rechte optreden, maar een verweerder kan in dat geval een beroep doen op de niet-ontvankelijkheid van de...

Lees verder
Beroep op niet-ontvankelijkheid in geval van faillissement

Update UBO-register

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen.  Na inwerkingtreding van de wet moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s (de uiteindelijke belanghebbenden) verzamelen, bijhouden en registreren in...

Lees verder
Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard

Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard

In zijn arrest van 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het EU-VS privacy shield (privacyschild) ongeldig verklaard, waardoor organisaties in de EU geen persoonsgegevens aan de VS meer kunnen doorgeven op grond van dit privacy shield. Het Hof...

Lees verder
Beroep op niet-ontvankelijkheid in geval van faillissement

Peildatum transitievergoeding bij onregelmatige opzegging

Van een onregelmatige opzegging is sprake indien de werkgever niet de opzegtermijn volledig in acht neemt. Als gevolg daarvan kan een werknemer (een deel van) de wettelijke transitievergoeding mislopen. In een aan de Hoge Raad voorgelegde zaak is geoordeeld over de...

Lees verder
Beroep op niet-ontvankelijkheid in geval van faillissement

Gerechtvaardigd vertrouwen 100% loondoorbetaling

In kort geding oordeelt de rechter dat werknemer erop mag vertrouwen dat, nu zestien maanden van ziekteperiode 100% van het loon aan hem is doorbetaald, ook tijdens het vervolg van de ziekteperiode 100% van het loon wordt doorbetaald. In de zaak gaat het om een...

Lees verder