Op 20 september 2021 is de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ aan de Tweede Kamer verzonden.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren erop ingezet meer zekerheid te geven bij het beoordelen van arbeidsrelaties. In verband hiermee is op 11 januari 2021 de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart: een digitale vragenlijst die zakelijke opdrachtgevers anoniem kunnen invullen wanneer zij overwegen een zelfstandige in te huren voor het verrichten van arbeid. De uitkomst geeft meer duidelijkheid over de vraag of een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat de te verrichten werkzaamheden (mede gelet op de organisatorische inbedding ervan) binnen dienstbetrekking dienen te worden verricht.

Uit de voortgangsbrief blijkt dat de vragenlijst ruim 6.500 keer volledig is ingevuld, waardoor meer zicht is ontstaan op de beoordeling van arbeidsrelaties in de praktijk ten opzichte van het huidig wettelijk kader. In 28% van de gevallen is de indicatie “buiten dienstbetrekking” gegeven; in bijna 34% van de gevallen was de uitkomst “dienstbetrekking”. In bijna 10% van de gevallen is een indicatie van een fictieve dienstbetrekking gegeven. Tot slot is in iets meer dan 28% van de gevallen aangegeven dat geen oordeel mogelijk is op basis van de webmodule.

De afgelopen maanden zijn ook gesprekken gevoerd met verschillende sectoren rond het thema ‘werken als zelfstandige’, onder meer over de redenen die mensen hebben om te werken als zelfstandige en of – en, zo ja, waar – het wettelijk kader knelt. Een terugkerend thema hierin zijn de grote kostenverschillen tussen loondienst en de inhuur van zelfstandigen. Met het verlagen van de zelfstandigenaftrek en de afspraken rond de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft het kabinet stappen gezet om tot een gelijker speelveld te komen.

Het handhavingsmoratorium blijft voorlopig van toepassing totdat er een besluit wordt genomen over de invoering van de webmodule en het (gefaseerd) opstarten van de handhaving. Dat is aan een volgend kabinet. Dit betekent dat er voorlopig beperkt gehandhaafd wordt door de Belastingdienst; er wordt alleen gehandhaafd op kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Lees hier de volledige tekst van de zevende voortgangsbrief.