Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC) en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA). De NCC en de NCCA (allebei aangeduid als “NCC”), gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen, worden een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank respectievelijk het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de NCC, waar Engels de voertaal is, wordt tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven.

Doordat bedrijven steeds meer op internationaal niveau opereren, bestaat er wereldwijd in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting, ook in niet-Engelstalige jurisdicties. Het Engels is de meest gebruikte voertaal in de internationale handel, contracten worden steeds vaker in het Engels opgesteld en de juridisch, fiscaal en commercieel adviseurs corresponderen steeds meer in het Engels met hun internationaal opererende cliënten. Het wetsvoorstel dat is ingediend om Engelstalige rechtspraak in Nederland mogelijk te maken, is thans door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Er is voor gekozen om de Engelstalige rechtspraak te beleggen bij één rechtbank en één gerechtshof. Op die manier kunnen de beschikbare middelen het meest efficiënt worden ingezet.

De NCC-procedure kenmerkt zich door de volgende vijf elementen:

  1. De voertaal van een procedure voor de NCC is in beginsel Engels.
  2. Partijen kunnen alleen in het Engels procederen bij de NCC indien zij daar uitdrukkelijk voor hebben gekozen.
  3. Partijen kunnen alleen terecht bij de NCC voor de beslechting van internationale geschillen in zaken die ter vrije bepaling van partijen staan, niet zijnde kantonzaken. Hierbij gaat het om civielrechtelijke geschillen in ruime zin, zoals contractuele geschillen en vorderingen uit onrechtmatige daad. In de overgrote meerderheid van de gevallen betreft het vorderingszaken, maar strikt genomen is het niet tot dergelijke zaken beperkt.
  4. De NCC-procedure komt niet ten laste van het budget voor de reguliere rechtspraak. Het beslechten van de complexe internationale handelsgeschillen in het Engels vergt extra inspanningen van de rechtspraak. Om ervoor te zorgen dat deze inspanningen niet ten laste komen van het budget voor de reguliere rechtspraak, geldt voor partijen die willen procederen bij de NCC een verhoogd griffierecht. Door hogere griffierechten in rekening te brengen, kan de procedure budgetneutraal worden aangeboden en zijn er geen gevolgen voor de afhandeling van reguliere zaken. Indien partijen ervoor kiezen om complexe handelsgeschillen voor te leggen aan de NCC in plaats van aan de reguliere rechter, worden de overige gerechten ontlast van deze (vaak arbeidsintensieve) procedures. Dit bevordert de doorstroming van niet NCC-zaken bij deze gerechten.
  5. De NCC en de NCCA hanteren één NCC-procesreglement. In het procesreglement wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt aan partijen en de rechtspraak om de procedure nader in te richten. Met het NCC-procesreglement weten partijen op welke wijze de procedure gevoerd zal gaan worden.

Partijen moeten de bevoegdheid van het NCC uitdrukkelijk overeenkomen. Dat kan op voorhand in een commercieel contract of later, als het geschil is ontstaan. Wie vooruitlopend op de goedkeuring van de Eerste Kamer al wel reeds de bevoegdheid van het NCC wil regelen, kan nu al in internationale commerciële contracten de voorwaardelijke keuze maken voor het NCC, namelijk onder de voorwaarde dat het NCC is opgericht en operationeel is. Zolang die voorwaarde nog niet in vervulling is gegaan, dient er nog wel een andere contractuele forumkeuze te gelden.

ADVOCURA houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten. Wilt u overleggen over de voor- en nadelen van een procedure bij het NCC, over de wenselijkheid de bevoegdheid van het NCC in uw contracten op te nemen dan wel anderszins, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen.