In zijn arrest van 16 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het EU-VS privacy shield (privacyschild) ongeldig verklaard, waardoor organisaties in de EU geen persoonsgegevens aan de VS meer kunnen doorgeven op grond van dit privacy shield.

Het Hof van Justitie stelt dat het privacy shield onvoldoende bescherming kan garanderen, omdat, op grond van de Amerikaanse wetgeving, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten daar het recht hebben om gegevens van EU-burgers in te zien en te gebruiken. Dit is niet beperkt tot strikt noodzakelijk gegevens. Daarnaast stelt het Hof dat het ombudsman-mechanisme niet genoeg bescherming biedt wanneer EU-burgers een klacht hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens in de VS. Het mechanisme kan de onafhankelijkheid van de ombudsman en diens bevoegdheid om bindende besluiten te nemen niet verzekeren, aldus het Hof. Volgens het Hof kunnen modelcontracten nog wel een geldige grondslag bieden voor doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU, maar alleen als een gelijkwaardig beschermingsniveau in de praktijk kan worden gewaarborgd.

In een persbericht van eveneens 16 juli 2020 wordt de uitspraak van het Hof van Justitie nader toegelicht. Ook de Autoriteit Persoonsgegeven geeft op haar website nadere informatie.