Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening zal de Europese richtlijn uit 1995 vervangen. De in dit verband bekende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) komt dan eveneens te vervallen. Vanaf 25 mei 2018 zal in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gelden.

De verordening zal de privacyrechten van personen verder versterken en uitbreiden en daarnaast meer verantwoordelijkheden opleggen aan organisaties. Tevens krijgen alle Europese privacytoezichthouders dezelfde, stevige, bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De verordening zal op veel gebieden doorwerken. Zo is voor de meeste ondernemingen denkbaar dat zij ooit te maken kunnen krijgen met een datalek. In Nederland kennen wij al de meldplicht voor datalekken. Ook in de verordening is geregeld dat als er – met opzet of per ongeluk – data verloren gaan of geopenbaard worden, dit binnen 72 uur aan de toezichthouder moet worden gemeld.

Daar waar de WBP thans voorziet in een zogenaamde bewerkersovereenkomst tussen de verantwoordelijke voor persoonsgegevens en degene die de persoonsgegevens voor hem verwerkt, voorziet de verordening in een zogenaamde verwerkersovereenkomst en regelt ook de onderwerpen die hierin dienen te worden opgenomen, zoals het doel van de verwerking, de aard van de persoonsgegevens, de beveiliging ervan, de uitvoering van audits alsmede de wijze van beëindiging van de verwerking.

Ook voor werkgevers is de verordening van belang. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de personeelsadministratie, de wijze waarop verzuimgegevens worden verwerkt etc. Met betrekking tot deze verwerking zal een meer uitgebreide informatieverplichting van de werkgever jegens de werknemer gelde. Daarnaast zijn groter werkgevers  gehouden een administratieplicht in te voeren en zal voor bepaalde ondernemingen gaan gelden dat zij een specifieke functionaris dienen aan te stellen.

Kortom, voor veel bedrijven zal het van belang zijn tijdig voor 25 mei 2018 de bestaande processen binnen de onderneming inklaart te brengen en waar nodig aan te passen aan de nieuwe regelgeving. ADVOCURA is vanzelfsprekend bereid u hierin nader te adviseren.