Is degene die een Facebookpagina aanmaakt en beheert, ook de rechthebbende op dit beheer? Deze vraag staat centraal in een recent gevoerd kort geding bij de rechtbank Gelderland (klik hier voor de volledige uitspraak).

In deze kwestie vordert een (ex)werkgever kort gezegd de overdracht van het beheer van de Facebookpagina. De (ex)werkneemster heeft tijdens haar dienstverband via haar persoonlijke account een Facebookpagina aangemaakt voor het dierenasiel waarvoor zij werkzaam was. Na opzegging van haar dienstverband weigert zij het beheer over deze pagina aan het asiel over te dragen.

De werkgever voert aan dat de werkneemster de Facebookpagina weliswaar heeft aangemaakt vanuit haar persoonlijke Facebookaccount, maar dat de werkneemster de Facebookpagina heeft gestart voor de werkgever. Werkgever houdt een dierenasiel en het doel van de Facebookpagina was dan ook de activiteiten van het dierenasiel promoten, in contact komen met potentiële klanten en contacten onderhouden met bestaande klanten.

De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat degene die een pagina aanmaakt, in beginsel aanspraak kan maken op het beheer van die pagina. Dit kan echter anders zijn indien degene die de pagina heeft aangemaakt, dat voor of in opdracht van een ander heeft gedaan of wanneer diegene moet worden geacht de pagina te hebben overgedragen.

Voor de beantwoording van de vraag of werkgever in dit geval als rechthebbende op het beheer van de Facebookpagina moet worden aangemerkt, weegt onder meer mee dat uit de door werkgever overgelegde Facebookberichten blijkt dat, in ieder geval gedurende het dienstverband van werkneemster, alle inhoud van de Facebookpagina gerelateerd was aan de werkzaamheden van het asiel, te weten het (her)plaatsen van honden en algemene informatie over dierenaangelegenheden en de verzorging van dieren. Daarnaast is op enig moment sprake geweest van een instructie van het bestuur van het asiel aan werkneemster tot verwijdering van een bepaald Facebookbericht, aan welke instructie werkneemster direct gehoor heeft gegeven. Het rooster ondersteunt voorts de stelling van het asiel dat werkneemster gedurende vier uur per week vrijgesteld werd van haar andere werkzaamheden voor onder meer het bijhouden van de Facebookpagina. Dit alles overziend, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat werkgever als rechthebbende op het beheer van de Facebookpagina moet worden aangemerkt.

Kortom, het is niet zonder meer gezegd dat degene die een Facebookpagina aanmaakt en beheert, uiteindelijk ook de rechthebbende hierop is.