Regeerakkoord – de Wet DBA wordt vervangen.

In het regeerakkoord valt te lezen dat de Wet DBA geen helderheid heeft gegeven over de vraag of al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie. Integendeel, op dit punt is juist veel onrust ontstaan en zijn teveel echte zelfstandig ondernemers geraakt. Tevens is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In dit verband is besloten de Wet DBA te vervangen. Een nieuwe wet moet enerzijds (het inhuren van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Voor ZZP’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Voor wat betreft dit lage tarief wordt uitgegaan van één tarief om de gehele markt aan de onderkant af te bakenen. Dit betreft een tarief corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in CAO’s. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een zogenaamde opt out voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een hoog tarief wordt gedacht aan een tarief van meer dan € 75, per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.

Voor zelfstandigen boven het hiervoor genoemde lage tarief wordt een zogenaamde opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers op voorhand duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).

Met name van belang is dat het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. Zoals in ons vorige artikel op de website uiteengezet, is omtrent dit begrip veel onduidelijkheid ontstaan. In het regeerakkoord wordt voor nu één voorbeeld genoemd, namelijk dat het enkel moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is. Tevens wordt aangegeven dat de wet zodanig dient te worden aangepast dat de gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

De wijzigingen gelden niet per direct. Uit het regeerakkoord volgt dat de markt de tijd zal krijgen om te wennen aan de veranderde wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd. Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt gedurende maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

Kortom, er is nu duidelijkheid over de vraag of en hoe de Wet DBA zal blijven bestaan: deze wordt dus vervangen. De concrete uitwerking hiervan dient te worden afgewacht. Vanzelfsprekend houdt ADVOCURA een en ander nauwgezet voor u in de gaten en blijft zij u hierover informeren.